Avicas

Classificatie
Naam: Avicas
Type: anti-parasitair: Ter bestrijding van worminfecties
Indicatie: Ter bestrijding van worminfecties bij duiven
Werkende stof: Febantel
Toedieningsvorm: Tablet
Dosering: 1 tablet per duif. Na 8 dagen herhalen.
Bij zware Capillaria-besmetting: 2 eenopvolgende dagen behandelen en na 1 week opnieuw 2 dagen behandelen.

Omschrijving
Avicas wordt gebruik bij het behandelen van worminfecties  veroorzaakt door spoelwormen (Ascardia columbae) en haarwormen (Capillaria spp.) bij duiven.


BIJSLUITER
AVICAS®

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder :
Oropharma n.v., Kapellestraat 70, 9800 Deinze. Fabrikant:
Qualiphar Laboratoria, Rijksweg 9, 2880 Bornem 2.

BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL
AVICAS®

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per tablet:
Werkzame stof
Febantel             15 mg
Hulpstoffen
Microkristallijne cellulose
Natriumzetmeelglycolaat
Polysorbaat
Polyvinylpyrrolidon
Colloïdaal silicumdioxide watervrij
Magnesiumstearaat
Lactose

INDICATIES
Behandelen van worminfecties bij duiven, veroorzaakt door Ascaridia columbae (spoelworm) en Capillaria spp. (haarworm)

CONTRA-INDICATIES
Niet behandelen tijdens de rui, kort vóór en tijdens het koppelen en niet gebruiken bij duiven, die jongen azen. Niet toedienen aan duiven die bestemd zijn voor humane consumptie.

BIJWERKINGEN
Geen bijwerkingen bij therapeutische dosis.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET GENEESMIDDEL BESTEMD IS
Duiven, niet bestemd voor humane consumptie.

DOSERING VOOR ELKE DIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Dosering: 30 mg/kg.
Dit komt overeen met 1 tablet per duif, rechtstreeks in de bek toe te dienen. Na 8 dagen herhalen.
Bij zware Capillaria-besmetting: 2 opeenvolgende dagen behandelen en na  1 week opnieuw 2 dagen behandelen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
1 tablet per duif, rechtstreeks in de bek toedienen.

WACHTTERMIJN
AVICAS®  is enkel bestemd voor duiven, die niet voor humane consumptie bedoeld zijn. Consumptie van duiven behandeld met Avicas kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de consument.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C)

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Alle duiven van het hok gelijktijdig behandelen bij besmetting. Na de behandeling het hok grondig reinigen om herbesmetting te voorkomen. Tot nog toe werd geen nadelig effekt van febantel op de voortplanting bij duiven vastgesteld. Frequent en herhaaldelijk gebruik kan leiden tot de ontwikkeling van resistentie. Consumptie van duiven behandeld met Avicas kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de consument.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen opdat niet-gebruikte producten niet in het milieu zouden terecht komen.

DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST HERZIEN IS
februari 2012

OVERIGE INFORMATIE
Voor diergeneeskundig gebruik
Vrije aflevering

BE-V168323

Inloggen