Welke vogels zijn gevoelig voor vogelgriep?

Het gaat om de volgende vogels:
Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan
Rotgans
Brandgans
Roodhalsgans
Grote Canadese Gans
Kleine rietgans
Grauwe gans
Toendrarietgans
Kolgans
Dwerggans
Nonnetje
Krooneend
Tafeleend
Kuifeend
Zomertaling
Slobeend
Krakeend
Smient
Wilde eend
Pijlstaart
Wintertaling
Muskuseend
Dodaars
Fuut
Geoorde fuut
Meerkoet
Ooievaar
Blauwe reiger
Aalscholver
Goudplevier
Kievit
Grutto
Kemphaan
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zwarte Wouw
Ruigpootbuizerd
Buizerd
Oehoe
Torenvalk
Slechtvalk
Ekster

Klik hier voor het overzicht vogelgriepgevoelige dieren van DWHC.

Inloggen