Flubenol

Classificatie
Naam: Flubenol
Type: anti-parasitair: ontwormingsmiddel
Indicatie: Ontwormingskuur bij egels
Werkende stof: Flubendazole
Toedieningsvorm: Poeder, over voer strooien
Dosering: 1 x daags 1/2 theelepel over het voer, 5 dagen lang

Omschrijving
Flubenol is een ontwormingsmiddel in poedervorm. De werkzame stof is Flubendazole.
Het wordt op de DAN voornamelijk gebruikt als ontwormingskuur voor egels.


BIJSLUITER
FLUBENOL®

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder :
Eli Lilly Benelux NV
Division Elanco Animal Health
Markiesstraat 1
B-1000 Brussel, België

Fabrikant:
Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse, België
Laboratoria Smeets NV, Neerlandweg 24
B-2610 Wilrijk, België
BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL
FLUBENOL® 5% poeder

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per gram poeder:
Werkzame stof
Flubendazole    50 mg

INDICATIES
Varkens:
Flubenol 5% is aangewezen bij de behandeling van de volwassen stadia van volgende wormen :
Hyostrongylus rubidus
Ascaris suum
Strongyloides ransomi
Oesophagostomum dentatum
Trichuris suis
Metastrongylus apri
Immature stadia (L3 en L 4) van Ascaris suum.

Pluimvee:
Bij kippen is Flubenol 5% aangewezen voor de behandeling van de volwassen stadia van volgende wormen :
Capillaria spp.
Ascaridia galli
Heterakis gallinarum
Capillaria obsignata

Bij kalkoenen is Flubenol 5% aangewezen voor de behandeling van de volwassen stadia van volgende wormen :
Capillaria spp.
Ascaridia galli
Syngamus trachea

Bij ganzen is Flubenol 5% aangewezen voor de behandeling van de volwassen stadia van volgende wormen :
Capillaria anseris
Amidostomum anseris
Trichostrongylus tenuis
Syngamus trachea

Bij fazanten is Flubenol 5% aangewezen voor de behandeling van de volwassen stadia van volgende wormen :
Syngamus trachea
Heterakis gallinarum
Capillaria spp.
Ascaridia galli


CONTRA-INDICATIES
Het is tegenaangewezen flubendazole toe te dienen aan duiven en papegaaien.
BIJWERKINGEN
Bij varkens kan overdosering met 250 ppm flubendazole of meer in het voeder (meer dan 8 x de normale dosis) aanleiding geven tot voorbijgaande diarree (zachte of vloeibare mest), zonder andere klinische tekens of effecten op de groeiprestaties van de dieren. Deze slappe mest kan worden waargenomen vanaf de tweede behandelingsdag en is het ergst rond 7 tot 12 dagen.

Behandeling van pluimvee zelfs bij 3 maal de hoogste dosering (180 ppm flubendazole) gedurende 7 dagen veroorzaakte geen negatieve effecten op eiproductie, eikwaliteit, broedresultaten, groeiprestatie van de nakomelingen, noch enige andere afwijking.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET GENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens: zowel fokvarkens als mestvarkens.
Pluimee: kippen, kalkoenen, fazanten en ganzen.

DOSERING VOOR ELKE DIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Varkens

  1. Biggen en mestvarkens

De totale dosering bedraagt 5 mg flubendazole per kg lichaamsgewicht (LG) toegediend over 5 opeenvolgende dagen of 30 ppm.

Dit komt neer op 1 mg flubendazole per kg LG per dag of op 20 mg Flubenol 5% per kg LG per dag gedurende 5 opeenvolgende dagen of met 1 g Flubenol 5% per 50 kg LG per dag.

In geval van een ernstige T. Suis besmetting, de behandeling gedurende 10 dagen aanhouden.

  1. Fokvarkens

De totale dosering bedraagt 5 mg flubendazole per kg LG éénmalig toegediend of over 10 opeenvolgende dagen of 30 ppm. Dit komt neer op 0,5 mg flubendazole per kg LG per dag of op 10 mg Flubenol 5% per kg LG per dag gedurende 10 opeenvolgende dagen of met 0,5 g Flubenol 5% per 50 kg LG per dag.
Pluimvee

  1. Kalkoenen

De totale dosering bedraagt 6,65 mg flubendazole per kg LG, toegediend over 7 opeenvolgende dagen of 20 ppm.

Dit komt neer op 0,95 mg flubendazole per kg LG per dag of op 19 mg Flubenol 5% per kg LG per dag gedurende 7 opeenvolgende dagen of op 0,95 g Flubenol 5% per 50 kg LG per dag.

  1. Kippen en ganzen

De totale dosering bedraagt 10 mg flubendazole per kg LG, toegediend over 7 opeenvolgende dagen of 30 ppm. Dit komt neer op 1,43 mg flubendazole per kg LG per dag of met 28,6 mg Flubenol 5% per kg LG per dag gedurende 7 opeenvolgende dagen of met 1,43 g Flubenol 5% per 50 kg LG per dag.

  1. Fazanten

De totale dosering bedraagt 20 mg flubendazole per kg LG, toegediend over 7 opeenvolgende dagen of 60 ppm. Dit komt neer op 2,86 mg flubendazole per kg LG per dag of op 57,1 mg Flubenol 5% per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 7 opeenvolgende dagen of op 2,86 g Flubenol 5% per 50 kg LG per dag.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Flubenol 5% moet goed in het voeder gemengd worden om een homogeen mengsel te bekomen. Om een goed mengsel en een gelijkmatige opname te realiseren, dient de berekende hoeveelheid Flubenol 5% zorgvuldig gemengd te worden met een voedingsingrediënt in de verhouding 1 deel Flubenol 5% voormengsel met medicinale werking op 9 delen voedingsingrediënt. Dien dit mengsel toe aan de dieren en zorg ervoor dat dit mengsel volledig wordt opgegeten. Pas als dit mengsel volledig is opgegeten, mag de rest van het dagrantsoen aan de dieren gegeven worden.
WACHTTERMIJN
Varkens: er moet een wachttijd van 5 dagen in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie.

Pluimvee:

Kippen: er moet een wachttijd van 1 dag in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie.

Kalkoenen en ganzen: er moet een wachttijd van 1 dag in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie.

Fazant: er moet een wachttijd van 5 dagen in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie.

Eieren: er moet geen wachttijd in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en de consumptie van eieren.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaar tussen 15°C en 30°C
Buiten bereik van kinderen bewaren.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik
De behandeling met Flubenol 5% kan alleen optimale resultaten geven wanneer tegelijkertijd een strikte hygiëne van het hok en de ligplaatsen in acht genomen wordt.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties en contactdermatitis bij de be- of verwerking en/oftoepassing dienen direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Flubenol 5% mag gebruikt worden tijdens de dracht en lactatie bij varkens. Bij pluimvee worden geen negatieve effecten waargenomen op eiproductie, eikwaliteit, broedresultaten en groeiprestaties van de nakomelingen.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Varkens: Een dosis van 250 ppm flubendazole of meer in het voeder (meer dan 8 x de normale dosis) kan aanleiding geven tot voorbijgaande diarree (zachte of vloeibare faeces), zonder andere klinische symptomen of effecten op de groeiprestaties van de dieren. Deze slappe mest kan worden waargenomen vanaf de tweede behandelingsdag en is het ergst rond 7 tot 12 dagen.

Pluimvee: Overdosering gaf geen aanleiding tot negatieve effecten. Bij leghennen geldt bij ad libitum voedering een veiligheidsfactor groter dan 34, bij reproductiedieren is de veiligheidsfactor groter dan 65
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of  restanten hiervan dienen in overeenstemming met lokale vereisten te worden verwijderd.

DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST HERZIEN IS
juli 2013

OVERIGE INFORMATIE
Voor diergeneeskundig gebruik
Op diergeneeskundig voorschrift

zak: BE-V326837
pot: BE-V108701

Inloggen