Novadox

Geen grit geven tijdens de kuur!

Classificatie
Naam: Novadox
Type: Breed-spectrum Antibioticum
Indicatie: Luchtweginfecties, huidinfecties, ooginfecties, urineweginfecties en abcessen
Werkende stof: Doxycyclinebase
Toedieningsvorm: Vloeibare orale suspensie
Dosering: 2 x daags 0,5 ml p/kg lichaamsgewicht, 10-14 dagen kuur (20 dagen bij urineweginfecties)

Omschrijving
Novadox is een breed-spectrum antibioticum. De werkzame stof is doxycycline. Novadox valt onder de groep tetracyclines en is een bacteriostatische antibiotica; dat wil zeggen dat het de bacteriën niet dood, maar belet dat deze zich vermenigvuldigen.

Novadox wordt op de DAN vooral ingezet bij luchtweginfecties, huidinfecties/wonden en abcessen.

BIJSLUITER

NOVADOX® 10 mg/ml
smakelijke orale suspensie voor
honden en katten

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE
FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE,
INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder:
AST Beheer BV, Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater,
Nederland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Produlab Pharma B.V., Forellenweg 16,
4941 SJ Raamsdonksveer, Nederland

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Novadox 10 mg/ml orale suspensie voor honden en katten.

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Doxycycline hyclaat 11,547 mg
(overeenkomend met 10 mg doxycyclinebase)
Hulpstoffen:
Propylparabeen (E216) 0,094 mg
Natriummetabisulfiet (E223) 1,500 mg
Butylparabeen 0,172 mg
Smaakstof: Raspberry flavour nr 5250

INDICATIES
Hond:
– Respiratoire aandoeningen, zoals infecties voorste lucht
wegen, bronchitis, pneumonie en tonsillitis veroorzaakt
door Pasteurela spp., Bordetela spp., Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp. en E. coli;
– Otitis media veroorzaakt door Pasteurela spp.;
– Enteritis veroorzaakt door Clostridium perfringens;
– Urineweginfecties, zoals cystitis en nefritis, veroorzaakt
door E. coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Klebsiela Pneumoniae en Leptospira spp.
Kat:
– Secundaire bacteriële infecties ten gevolge van het nies
ziektecomplex veroorzaakt door Pasteurela spp., Bordetela
spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. en E. coli.
– Urineweginfecties, zoals cystitis en nefritis, veroorzaakt
door Klebsiela pneumoniae, E. coli en Staphylococcus
intermedius;
– Otitis media veroorzaakt door Pasteurela spp.

CONTRA-INDICATIES Geen bekend.

BIJWERKINGEN Geen bekend.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties
vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u
verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL
BESTEMD IS
Hond en kat.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN
GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Voor orale toediening.
Twee maal daags 5 mg doxycycline (0,5 ml) per kg
lichaamsgewicht gedurende 10 dagen; bij de behandeling
van urineweginfecties gedurende 20 dagen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
De druppels bij voorkeur gemengd met het voer toedienen.

WACHTTERMIJN
Niet van toepassing.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren.
Niet invriezen.
Bewaren in gesloten flacon. Buiten het bereik en zicht van
kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op
het etiket na EXP.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door
degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis
dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden.
Draag daartoe handschoenen.
Gebruikt tijdens dracht en lactatie
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen
tijdens dracht en lactatie.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere
vormen van interactie
Niet combineren met bactericide antimicrobiële middelen
zoals penicillines en cephalosporines.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen,
antidota)
Overdoseringen op nuchtere maag kan resulteren in braken.
Onverenigbaarheden
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET
VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN
OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan
dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te
worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET
LAATST IS HERZIEN
november 2011

KANALISATIE
UDA
REG NL 1654

Inloggen